Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Mã số đề tài ĐL0000.05/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Nguyễn Văn Huân
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm ThS
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung
Xây dựng dữ liệu chất lượng nước tại các hồ tưới tiêu nông nghiệp, sự biến động chất lượng nước hồ theo thời gian, làm cơ sở cho công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, phục vụ phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội, môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Tạo tiền đề phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá được sự biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giữa các mùa trong năm và giữa các năm.
- Xây dựng được bộ số liệu các chỉ tiêu chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá chất lượng nước nhằm đưa ra cảnh báo về tình trạng ô nhiễm.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
+ Đã đánh giá được sự biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giữa các mùa trong năm và giữa các năm.
+ Đã xây dựng được bộ số liệu các chỉ tiêu chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Những đóng góp mới

Góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.

Sản phẩm lưu trữ

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
(1) Đánh giá chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học; tập 24, số 4A/2019.
(2) Đánh giá chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 95/2019, trang 24-27.
(3) Đánh giá sự biến động chất lượng nước của hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 97/2019, trang 52-56.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa các mùa trong năm.
+ Báo cáo biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa các năm.
+ Bộ số liệu tổng hợp các chỉ tiêu chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước tương ứng.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
(1) Đánh giá chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học; tập 24, số 4A/2019.
(2) Đánh giá chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 95/2019, trang 24-27.
(3) Đánh giá sự biến động chất lượng nước của hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 97/2019, trang 52-56.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa các mùa trong năm.
+ Báo cáo biến động chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa các năm.
+ Bộ số liệu tổng hợp các chỉ tiêu chất lượng nước hệ thống hồ tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước tương ứng.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.