Chi tiết văn bản:

 Quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm KHCNVN.