Chi tiết văn bản:

 Ban hành Quy chế quản lý Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm KHCNVN.