Chi tiết đề tài
1 đề tài gần đây :
Tên đề tài Mã số đề tài Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ - vô cơ ứng dụng cho chế tạo tinh thể quang tử sử dụng trong lĩnh vực sensor và viễn thông. VAST.HTQT.PHAP.02/14-15 Viện Khoa học vật liệu Nguyễn Thị Thanh Hường 2014