Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)
2019 2073/QĐ-VHL 29/11/2019
2
Công khai dự toán ngân sách năm 2019
2019 201/QĐ-VHL 20/02/2019
3
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 11 năm 2018)
2018 2053/QĐ-VHL 21/11/2018
Xem tiếp >>
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III/2019
2019 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính 15/10/2019
2
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
2018 Biểu số 03 61/2017/TT-BTC 15/02/2019
3
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/11/2018
2018 2506/VHL-KHTC 26/11/2018
Xem tiếp >>
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Không có dữ liệu!
Không có dữ liệu!
Không có dữ liệu!
Xem tiếp >>
Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2019
2019 Biểu số 3 15/07/2019
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2019
2019 Biểu số 3 15/04/2019
Xem tiếp >>