21/09/2018

Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng, bao gồm: 1) Toán học; 2) Cơ học; 3) Khoa học thông tin và khoa học máy tính; 4) Vật lý; 5) Hóa học; 6) Các Khoa học về sự sống; 7) Các Khoa học về trái đất; 8) Khoa học biển; 9) Khoa học môi trường và năng lượng.

14/01/2016

Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016, bao gồm: