21/09/2018

Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng, bao gồm:1) Toán học;2) Cơ học;3) Khoa học thông tin và khoa học máy tính;4) Vật lý;5) Hóa học;6) Các Khoa học về sự...

14/01/2016

Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016, bao gồm: