Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2019
Mã số đề tài UQSNMT.03/19-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên Phạm Thị Minh Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài
- Quan trắc và phân tích chất lượng ba hợp phần môi trường: nước, trầm tích và sinh vật (sinh vật phù du và động vật đáy) tại vùng biển ven bờ khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định nhằm phát hiện những biến động và ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó đưa ra các cảnh báo, góp phần vào việc kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển; 
- Đáp ứng nhu cầu thông tin về chất lượng môi trường biển ven bờ Việt Nam.
Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: Bộ số liệu kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước và trầm tích bao gồm: Nhóm các thông số khí tượng-thuỷ văn, thuỷ lý-thuỷ hoá, nhóm các thông số chất dinh dưỡng N và P, các kim loại nặng, xianua, tổng coliform, tổng dầu mỡ khoáng, hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo, PCBs, PAHs, sinh vật phù du và động vật đáy, thành phần cấp hạt trầm tích của 3 đợt quan trắc tháng 4-5/2019, tháng 7/2019 và tháng 9-10/2019 tại 9 điểm đo: Đèo Ngang, Đồng Hới, Cồn Cỏ, Cửa Việt, Thuận An, Đà Nẵng, Dung Quất, Sa Huỳnh và Quy Nhơn thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định. 
- Về ứng dụng: Có thể chuyển giao cho Trung tâm quan trắc, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường và các địa phương có điểm quan trắc sử dụng để đánh giá hiện trạng và kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ miền Trung.
Những đóng góp mới

Bộ số liệu mới về chất lượng môi trường biển ven bờ miền Trung năm 2019.

Sản phẩm lưu trữ
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sản phẩm: gồm 3 báo cáo của 3 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2019.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc (Tổng cục Môi trường).
Sản phẩm đề tài
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sản phẩm: gồm 3 báo cáo của 3 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2019.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc (Tổng cục Môi trường).
Kiến nghị

Thực tế, hệ thống máy móc, thiết bị của trạm đã được đầu tư tương đối hiện đại và đồng bộ từ ngày đầu thành lập Trạm vào năm 1996. Đến nay, đã hơn 20 năm, vì vậy Trạm kiến nghị được đầu tư nâng cấp trang thiết bị một cách hệ thống.
Đối với khu vực miền Trung, hiện tại các điểm đo trong mạng lưới các điểm quan trắc môi trường biển ven bờ vẫn còn rất thưa thớt, phần lớn mỗi tỉnh chỉ có 1 điểm đo, riêng Hà Tĩnh mới chỉ có 1 điểm giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Vì vậy đề nghị cần xem xét, bổ sung số lượng điểm đo để có thể tăng tính đại diện của kết quả quan trắc. 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ cho thấy có sự bất cập trong việc lập phân bổ kinh phí vào các mục chi theo thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Trong đó đặc biệt là đơn giá quá thấp cho phân tích mẫu do không được tính tiền công phân tích. Thêm vào đó là không có tiền công thực hiện báo cáo chuyên đề trong khi báo cáo tổng kết chỉ có thể được xây dựng dựa trên các chuyên đề thuộc các chuyên môn khác nhau (sinh, hóa, hải dương)... Vì vậy, chúng tôi kiến nghị có cơ chế đặc thù cho các trạm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), trong đó các khoản chi được phân bổ theo quy định của VAST nhằm tạo điều kiện cho công tác quan trắc môi trường biển ven bờ được tiến hành thuận lợi và hiệu quả hơn. 

Ảnh nổi bật đề tài
1600244786388-65dce96c13c7e899b1d6.jpg