07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa. <>

07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành Khoa học thông tin và Khoa học máy tính. <>

07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành Hóa học. <>

07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành Khoa học sự sống. <>