07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành Khoa học thông tin và Khoa học máy tính.

07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành Hóa học.

07/07/2016

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành Khoa học sự sống.