21/09/2018

Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho Cơ quan thường trực Giải thưởng từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

14/01/2016

Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Cơ quan thường trực Giải thưởng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/5/2016.