Chi tiết văn bản:

 Đăng ký tham gia chương trình đạo tào quốc tế của tổ chức SIDA, Thuỵ Điển