Chi tiết văn bản:

 Sử dụng dịch vụ trực tuyến cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm