Chi tiết văn bản:

 Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN.