Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đối với ông Nguyễn Quảng Trường