Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên