Chi tiết văn bản:

 Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới