Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trường Viện Công nghệ thông tin