22/01/2013

Tác giả: Đặng Ngọc Thanh và cộng sự Khổ: 16x24. Số trang: 500 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Mai Thanh Tân và cộng sự Khổ: 16x24. Số trang: 580 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Phạm Văn Ninh và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 550 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Lê Đức Tố và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 316 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Khổ: 19x27. Số trang: 320 trang. (Bìa cứng) Năm: 2007

22/01/2013

Tác giả: Ngô Quốc Quyền. Khổ: 16x24. Số trang: 180 trang. (Bìa cứng) Năm: 2006

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa. Khổ: 16x24. Số trang: 420 trang. (Bìa cứng) Năm: 2007

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Văn Cư. Khổ: 16x24. Số trang: 258 trang.

22/01/2013

Tác giả: Lê Mạnh Hùng Khổ sách: 14.5x20.5cm; Số trang: 585 trang

22/01/2013

Tác giả: Lê Đức An – Uông Đình Khanh  Khổ sách: 16x24cm; Số trang: 659 trang