07/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: TẠP CHÍ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOLOGY- Số lượng xuất bản: 4 số /năm.- Ngôn ngữ: Việt, Anh- Chỉ số ISSN: 0866-7160