Thông báo về việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2016-2020

10/09/2019
Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN Vũ trụ thông báo về việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Đề tài " Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam", mã số VT-UD.01/16-20. 

- Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Anh Tuấn
- Cơ quan chủ trì: Viện Địa Chất và Địa vật lý biển
- Tổng kinh phí: 4.300.000.000 đồng.
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: 8h30, thứ sáu ngày 13/9/2019
+ Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm KHCNVN

2. Đề tài " Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước lưu vực Sông Hồng bằng công nghệ viễn thám và GIS", mã số VT-UD.02/16-20
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Phạm Quang Vinh
- Cơ quan chủ trì: Viện Địa Lý
- Tổng kinh phí: 4.500.000.000 đồng.
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: 8h30, thứ năm ngày 12/9/2019
+ Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm KHCNVN

3. Đề tài " Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre", mã số VT-UD.03/16-20
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Phạm Việt Hòa
- Cơ quan chủ trì: Viện Địa Lý tài nguyên TP.Hồ Chí Minh
- Tổng kinh phí: 5.100.000.000 đồng.
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: 14h00, thứ năm ngày 12/9/2019
+ Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm KHCNVN

Nguồn tin: Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ 

Xử lý tin: Minh Tâm Tags:
Tin liên quan