Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III/2019
2019 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính 15/10/2019
2
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
2018 Biểu số 03 61/2017/TT-BTC 15/02/2019
3
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/11/2018
2018 2506/VHL-KHTC 26/11/2018
4
Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
2018 14060/BTC-NSNN 14/11/2018
5
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng 2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/10/2018
6
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/07/2018
7
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/06/2018
2018 1363/VHL-KHTC 29/06/2018
8
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/04/2018
9
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017
2018 61/2017/TT-BTC 15/01/2018
10
Biểu số 3 đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017
2017 61/2017/TT-BTC 15/10/2017