Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
2019 Biểu số 03 20/01/2020
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2019
2019 Biểu số 3 15/07/2019
3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2019
2019 Biểu số 3 15/04/2019