21/09/2018

Ngày 10/9/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế mới của Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thay thế cho Quyết định 1883/QĐ-VHL ngày...

11/04/2016

Cơ quan thường trực Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thông báo lùi thời hạn nộp Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, cụ thể: Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét...

14/01/2016

Ngày 16/11/2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa.