Văn bản pháp quy

Từ khóa
Hình thức văn bản
Người ký
Lĩnh vực
Sắp xếp theo

STT
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Lĩnh vực
1
759/QĐ-VHL
04-05-2019
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Hành chính - Văn phòng
2
120/TTTHTT
08-04-2019
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Lĩnh vực khác
3
12006/BTC-QLCS
02-10-2018
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Kế hoạch - Tài chính
4
25/CT-TTg
05-06-2017
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Lĩnh vực khác
5
771/TTg-KGVX
04-06-2017
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Lĩnh vực khác
6
45/2016/QĐ-TTg
19-10-2016
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Hành chính - Văn phòng
7
838/QĐ-BKHCN
12-04-2016
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Khoa học Công nghệ
8
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
05-04-2016
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Khoa học Công nghệ
9
95/2014/NĐ-CP
21-10-2014
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Khoa học Công nghệ
10
78/2014/NĐ-CP
30-07-2014
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Khoa học Công nghệ
( Tổng số: 56 văn bản)