Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài ếch nhái (Amphibia) ở một số khu vực biên giới phía bắc của Việt Nam và đề xuất các giải pháp bảo tồn
Mã số đề tài VAST04.09/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Phạm Thế Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đánh giá được sự đa dạng, đặc điểm phân bố và giá trị bảo tồn của các loài ếch nhái ở các dạng sinh cảnh rừng khác nhau thuộc khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam nhằm cung cấp dữ liệu làm cơ sở quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở miền Bắc Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Ghi nhận 94 loài ếch nhái ở 4 địa điểm nghiên cứu thuộc vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam, trong đó huyện Hải Hà ghi nhận 33 loài, Quản Bạ ghi nhận 44 loài, Bát Xát ghi nhận 50 loài, Sìn Hồ ghi nhận 36 loài.
+ Đã mô tả 1 loài mới cho khoa học, ghi nhận bổ sung 5 loài mới cho khu hệ ếch nhái Việt Nam, ghi nhận mới 11 loài cho tỉnh Quảng Ninh, 5 loài cho tỉnh Hà Giang, 1 loài cho tỉnh Lào Cai và 14 loài cho tỉnh Lai Châu.
+ Đánh giá được mức độ tương đồng thành phần loài ếch nhái giữa các địa điểm nghiên cứu, giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, giữa địa điểm có hệ sinh thái rừng trên núi đất và hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi.
+ Đánh giá được đặc điểm phân bố của các loài ếch nhái ở KVNC theo đai độ cao, theo sinh cảnh và theo vị trí ghi nhận.
+ Đánh giá được mối quan hệ di truyền của 3 nhóm ếch nhái đồng hình: Tylototriton, Amolops và Odorrana.
+ Trong số 94 loài ếch nhái ở KVNC có 30 loài có giá trị bảo tồn: 9 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 12 loài thuộc Danh lục Đỏ IUCN (2020) và 14 loài đặc hữu của Việt Nam.
+ Đánh giá được hiện trạng, mối đe dọa và đề xuất giải pháp bảo tồn ếch nhái ở KVNC
- Về ứng dụng: Đề tài đã cung cấp các thông tin làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam thông qua: Xác định các địa điểm cần ưu tiên bảo tồn, xác định các đối tượng ếch nhái cần ưu tiên bảo tồn, xác định các hoạt động cần ưu tiên bảo tồn.

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên đánh giá đa dạng thành phần loài ếch nhái ở huyện Hải Hà và huyện Sìn Hồ. Mô tả 1 loài mới cho khoa học, ghi nhận bổ sung 5 loài mới cho khu hệ ếch nhái Việt Nam, ghi nhận mới 11 loài cho tỉnh Quảng Ninh, 5 loài cho tỉnh Hà Giang, 1 loài cho tỉnh Lào Cai và 14 loài cho tỉnh Lai Châu.

Sản phẩm lưu trữ

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Pham C.T., Le M.D, Hoang C.V., Pham A.V., Ziegler T. & Nguyen T. Q. (2020): First records of Bufo luchunnicus (Yang et Rao, 2008) and Amolops wenshanensis Yuan, Jin, Li, Stuart et Wu, 2018 (Anura: Bufonidae, Ranidae) from Vietnam. Russian Journal of Herpetology, 27: 81–86 (SCIE).
2. Bernardes M., Le M.D., Nguyen T.Q., Pham C.T., Pham A.V., Nguyen T.T., Rödder D., Bonkowski M. & Ziegler T. (2020): Integrative taxonomy reveals three new taxa within the Tylototriton asperrimus complex (Caudata, Salamandridae) from Vietnam. ZooKeys, 935: 121–164 (SCIE).
3. Pham C.T., Do Q.H., Ngo H.N., Tran T.T., Ziegler T., Nguyen T.Q. (2020): First report on the anuran fauna of Hai Ha forrest, Quang Ninh Province, Vietnam. Check List, 16(4):1025-1041 (Quốc tế).
4. Pham The Cuong, Phan Quang Tien, Do Trong Dang, Nguyen Quang Truong (2019): New provincial records of genus Limnonectes (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) from Vietnam. Academia Journal of Biology, 41(2se1&2se2): 169-176 (ISSN: 0866-7160)
5. Pham Van Anh, Hoang Le Quoc Thang, Pham The Cuong, Nguyen Quang Truong (2019): Diversity of the family Rhacophoridae (Amphibia: Anura) from Lai Chau Province, Vietnam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 35(2): 52-58.
6. Sùng Bả Nênh, Nguyễn Quảng Trường, Phạm Thế Cường, Hoàng Văn Ngọc, Phạm Văn Anh (2019): Ghi nhận mới loài cóc mày nhỏ Leptobrachella minima (Taylor, 1962) và chàng tai đen Sylvirana cubitalis (Smith, 1917) ở tỉnh Lai Châu. Hội thảo khoa học quốc gia lưỡng cư bò sát ở Việt Nam lần 4. Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 192-197. (ISBN 978-604-913-502-6).
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 120 mẫu vật của 35 loài ếch nhái được lưu giữ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và 60 trình tự AND của 28 loài.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Pham C.T., Le M.D, Hoang C.V., Pham A.V., Ziegler T. & Nguyen T. Q. (2020): First records of Bufo luchunnicus (Yang et Rao, 2008) and Amolops wenshanensis Yuan, Jin, Li, Stuart et Wu, 2018 (Anura: Bufonidae, Ranidae) from Vietnam. Russian Journal of Herpetology, 27: 81–86 (SCIE).
2. Bernardes M., Le M.D., Nguyen T.Q., Pham C.T., Pham A.V., Nguyen T.T., Rödder D., Bonkowski M. & Ziegler T. (2020): Integrative taxonomy reveals three new taxa within the Tylototriton asperrimus complex (Caudata, Salamandridae) from Vietnam. ZooKeys, 935: 121–164 (SCIE).
3. Pham C.T., Do Q.H., Ngo H.N., Tran T.T., Ziegler T., Nguyen T.Q. (2020): First report on the anuran fauna of Hai Ha forrest, Quang Ninh Province, Vietnam. Check List, 16(4):1025-1041 (Quốc tế).
4. Pham The Cuong, Phan Quang Tien, Do Trong Dang, Nguyen Quang Truong (2019): New provincial records of genus Limnonectes (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) from Vietnam. Academia Journal of Biology, 41(2se1&2se2): 169-176 (ISSN: 0866-7160)
5. Pham Van Anh, Hoang Le Quoc Thang, Pham The Cuong, Nguyen Quang Truong (2019): Diversity of the family Rhacophoridae (Amphibia: Anura) from Lai Chau Province, Vietnam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 35(2): 52-58.
6. Sùng Bả Nênh, Nguyễn Quảng Trường, Phạm Thế Cường, Hoàng Văn Ngọc, Phạm Văn Anh (2019): Ghi nhận mới loài cóc mày nhỏ Leptobrachella minima (Taylor, 1962) và chàng tai đen Sylvirana cubitalis (Smith, 1917) ở tỉnh Lai Châu. Hội thảo khoa học quốc gia lưỡng cư bò sát ở Việt Nam lần 4. Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 192-197. (ISBN 978-604-913-502-6).
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 120 mẫu vật của 35 loài ếch nhái được lưu giữ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và 60 trình tự AND của 28 loài.

Ảnh nổi bật đề tài
1620200948055-ptcuong 1.png