Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/12/2016 đến 01/01/2017

04/01/2017

bantinso64

so64

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan