Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 03/05/2018 đến 03/06/2018

08/06/2018

bantinso98

so98

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan