Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/02/2018 đến 04/03/2018

06/03/2018

bantinso92

so92

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan