Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/11/2016 đến 04/12/2016

09/12/2016

bantinso62

so62

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan