Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 06/10/2016 đến 06/11/2016

11/11/2016

bantinso60

so60

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan