Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/03/2018 đến 15/04/2018

18/04/2018

bantinso95

so95

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan