Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/12/2016 đến 15/01/2017

19/01/2017

bantinso65

so65

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan