Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 16/9/2016 đến 16/10/2016

25/10/2016

bantinso59

so59

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan