Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/05/2018 đến 17/06/2018

20/06/2018

bantinso99

so99

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan