Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 20/10/2016 đến 20/11/2016

30/11/2016

bantinso61

so61

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan