Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 5/9/2014 đến 5/10/2014

14/10/2014

bantinso11

so11

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan