Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 03/12/2015 đến 03/01/2016

05/01/2016

Bản tin số: 39/2016
Ngày: 06/01/2016

bantin39

Thongke 2015 Dec 03 2016 Jan 03

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan