Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 31/12/2015 đến 31/01/2016

03/02/2016

Bản tin số: 41/2016
Ngày: 03/02/2016

vnredsat41

Thongke 2015 Dec 31 2016 Jan 31

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan