Bản tinh Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 18/01/2018 đến 18/02/2018

06/03/2018

bantinso91

so91

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan