Chi tiết đề tài
1 đề tài gần đây :
Tên đề tài Mã số đề tài Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) nhằm định hướng khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thực vật này. VAST04.03/15-16 Viện Hóa học Trần Thị Phương Thảo 2015