Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 165/QĐ-VHL 20/02/2020
2
Công khai dự toán ngân sách 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)
2019 2073/QĐ-VHL 29/11/2019
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2019
2019 201/QĐ-VHL 20/02/2019
Xem tiếp >>
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2020
2020 B03 19/02/2021
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III.2020
2020 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/10/2020
3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II.2020
2020 Biểu B03 15/07/2020
Xem tiếp >>
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Không có dữ liệu!
Không có dữ liệu!
Không có dữ liệu!
Xem tiếp >>
Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (đợt 2)
2021 1561/QĐ-VHL 29/09/2021
2
Công khai phân bổ dự toán đợt 1 năm 2021
2021 401/QĐ-VHL 11/03/2021
3
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
2019 Biểu số 03 20/01/2020
Xem tiếp >>