Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2019
Mã số đề tài UQSNMT.03/19-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên Phạm Thị Minh Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài
- Quan trắc và phân tích chất lượng ba hợp phần môi trường: nước, trầm tích và sinh vật (sinh vật phù du và động vật đáy) tại vùng biển ven bờ khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định nhằm phát hiện những biến động và ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó đưa ra các cảnh báo, góp phần vào việc kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển; 
- Đáp ứng nhu cầu thông tin về chất lượng môi trường biển ven bờ Việt Nam.
Sản phẩm lưu trữ
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sản phẩm: gồm 3 báo cáo của 3 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2019.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc (Tổng cục Môi trường).
Sản phẩm đề tài
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sản phẩm: gồm 3 báo cáo của 3 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2019.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc (Tổng cục Môi trường).
Ảnh nổi bật đề tài
1600244786388-65dce96c13c7e899b1d6.jpg