Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quá trình tái phân bố năng lượng tốc độ cao giữa các phân hệ của vật rắn ở lân cận chuyển pha dưới tác dụng của từ trường xung.
Mã số đề tài VAST.HTQT.NGA.05/17-18.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Nguyễn Hải Yến
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 31/12/2018
Tổng kinh phí 200 triệu vnđ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Thiết kế, lắp đặt thành công hệ thống đo nhiệt độ bằng phương pháp quang trên hệ đo từ trường xung (tại Viện Khoa học vật liệu) có độ chính xác 0,1 K và thời gian đáp ứng 10-6 s . 
- Nghiên cứu những quá trình tái phân bố năng lượng tốc độ cao giữa các phân hệ của vật rắn, các tính chất động học và hồi phục của vật liệu từ tính mới trong điều kiện không cân bằng ở lân cân chuyển pha từ và chuyển pha từ-cấu trúc dưới ảnh hưởng của các xung từ trường cao để định hướng ứng dụng cho các thiết bị chuyển đổi năng lượng hiệu suất cao. 

Kết quả chính của đề tài

- Đã thiết kể, lắp đặt thành công hệ thống đo nhiệt độ bằng phương pháp quang có độ chính xác 0,1 K và thời gian đáp ứng 10-6 s cho hệ từ trường xung có sẵn tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Đã chế tạo thành công, khảo sát cấu trúc, tính chất từ, trật tự từ và hiệu ứng từ nhiệt của một số hợp kim chứa Gd (Fe-Xr-Gd-Zr-B), hợp kim Heusler (Ni-Mn-Sn, Ni-Mn-Al-Sn và Ni-Co-Mn-Al) và một số hợp kim khác như (Pr,Nd)-Fe, Fe-(Nd,Pr)-Zr.
- Đã nghiên cứu quá trình tái phân bố năng lượng tốc độ cao giữa các phân hệ vật rắn ở lân cận chuyển pha dưới tác dụng của từ trường xung và động học biến đổi pha của vật liệu từ nhiệt Gd, Fe48Rh52 và Ni2,16Mn0,84Ga dưới tác dụng của từ trường xung cường độ cao.
- Kết quả của nghiên cứu đã được đăng trên 03 bài báo ISI, 01 bài tạp chí quốc tế thuộc nhóm VAST 1, 01 bài tạp chí trong nước thuộc nhóm VAST 2, 03 bài báo cáo tại các hội nghị quốc tế.
- Góp phần đào tạo 03 nghiên cứu sinh.
- Đã mở rộng được sự hợp tác quốc tế để xây dựng các đề tài hợp tác quốc tế cấp cao hơn.

Những đóng góp mới

- Đã thiết kể, lắp đặt thành công hệ thống đo nhiệt độ bằng phương pháp quang có độ chính xác 0,1 K và thời gian đáp ứng 10-6 s cho hệ từ trường xung có sẵn tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Đã chế tạo thành công, khảo sát cấu trúc, tính chất từ, trật tự từ và hiệu ứng từ nhiệt của một số hợp kim chứa Gd (Fe-Xr-Gd-Zr-B), hợp kim Heusler (Ni-Mn-Sn, Ni-Mn-Al-Sn và Ni-Co-Mn-Al) và một số hợp kim khác như (Pr,Nd)-Fe, Fe-(Nd,Pr)-Zr.
- Đã nghiên cứu quá trình tái phân bố năng lượng tốc độ cao giữa các phân hệ vật rắn ở lân cận chuyển pha dưới tác dụng của từ trường xung và động học biến đổi pha của vật liệu từ nhiệt Gd, Fe48Rh52 và Ni2,16Mn0,84Ga dưới tác dụng của từ trường xung cường độ cao.

Kiến nghị

- Tiếp tục hợp tác để cải tiến hệ đo có thể đo dược ở các nhiệt độ khác nhau từ nhiệt độ Nito lỏng đến nhiệt độ phòng.
- Tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu của đề tài để thu được nhiều kết quả hơn nữa.

Ảnh nổi bật đề tài
1600330764878-anh46.1.jpg