Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu
Mã số đề tài BSTMV.03/15-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Họ và tên PGS.TS. Phạm Hồng Thái
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 7.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Có được phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể ghi tối thiểu 10 triệu bản ghi;
-    Có được bộ dữ liệu mẫu vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng TNVN;
-    Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
Nghiên cứu thiết kế cấu trúc các bộ cơ sở dữ liệu về: mẫu động vật, mẫu thực vật và nấm, mẫu địa chất, mẫu cổ sinh và thổ nhưỡng.

Phiếu cơ sở dữ liệu gồm 67 trường dữ liệu, đảm bảo: mang đầy đủ các thông tin về mẫu vật theo quy chuẩn mẫu vật của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam gồm các thông tin thiết yếu sau: tên mẫu vật (tên phổ thông của quốc gia và tên khoa học), đặc điểm nhận dạng, thời gian thu mẫu, địa điểm thu mẫu, người thu mẫu, vị trí lưu giữ trong kho mẫu, bản đồ xác định các vị trí thu mẫu, ảnh mẫu vật…và các thông tin chuyên ngành khác.

Phiếu cơ sở dữ liệu mẫu thực vật và nấm gồm 66 trường dữ liệu, đảm bảo: mang đầy đủ các thông tin về mẫu vật theo quy chuẩn mẫu vật của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam gồm các thông tin thiết yếu sau: tên mẫu vật (tên phổ thông của quốc gia và tên khoa học), đặc điểm nhận dạng, thời gian thu mẫu, địa điểm thu mẫu, người thu mẫu, vị trí lưu giữ trong kho mẫu, bản đồ xác định các vị trí thu mẫu, ảnh mẫu vật…và các vị trí chuyên ngành khác.

Phiếu cơ sở dữ liệu mẫu địa chất và thổ nhưỡng gồm 71 trường dữ liệu và đảm bảo: mang đầy đủ các thông tin về mẫu vật theo quy chuẩn mẫu vật của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam gồm các thông tin thiết yếu sau: (1) Số hiệu mẫu của người sưu tập; (2) Số hiệu mẫu bảo tàng (sẽ do Bảo tàng thực hiện); (3) Tên mẫu vật; (4) Tình trạng mẫu vật; (5) Vị trí tọa độ và địa danh nơi thu thập mẫu vật; (6) Vị trí địa chất của mẫu vật; (7) Người thu thập mẫu vật, khoáng vật; (8) Thời gian thu thập mẫu vật; (9) Người/Phòng thí nghiệm và thời gian phân tích mẫu khoáng vật; (10) Loại hình/ cơ chế thành tạo khoáng vật; (11) Lĩnh vực sử dụng; (12) Kết quả phân tích các loại; và các thông tin chuyên ngành khác…

Phiếu cơ sở dữ liệu mẫu cổ sinh gồm 66 trường dữ liệu và đảm bảo:
Cấu trúc CSDL cho các mẫu cổ sinh vật với đầy đủ các thông tin về mẫu vật theo quy chuẩn mẫu vật của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cần ghi đủ các thông tin thiết yếu sau: Số hiệu mẫu vật, người thu thập, thời gian và địa điêm thu thập, đặc điểm nơi thu mẫu, tên mẫu vật…và các thông tin chuyên ngành khác (Mẫu vật cổ sinh gồm nhiều nhóm khác nhau. Đối với mỗi nhóm cần tuân thủ theo các yêu cầu riêng).

Phần mềm quản lý mẫu vật về thiên nhiên:
Bộ phần mềm hoàn thiện, dùng trong toàn Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đảm bảo truy cập và nhập dữ liệu nhanh (thời gian tối đa cho một truy vấn dữ liệu (query) là 0,4 giây, theo chuẩn QRTi của MySql) và chính xác (đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi truy/ xuất, đảm bảo hiển thị đầy đủ các dữ liệu chứa từ khóa khi tìm kiếm). Các đặc tính của phần mềm tương đương với các phần mềm đang được các bảo tàng lớn trên thế giới sử dụng.
Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, lưu giữ đầy đủ các thông tin theo chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Bộ cơ sở dữ liệu mẫu vật:
Bộ cơ sở dữ liệu của 15.300 mẫu vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

-    Về ứng dụng:
Đề tài đã hoàn thiện bản hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bộ sưu tập mẫu vật về thiên nhiên: dễ hiểu, dễ sử dụng, chuyển giao cho các cán bộ làm công tác bảo quản và lưu giữ mẫu vật về thiên nhiên ở Việt Nam.

Những đóng góp mới

Có được phần mềm hoàn thiện, gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đảm bảo truy cập và nhập dữ liệu nhanh (thời gian tối đa cho một truy vấn dữ liệu (query) là 0,4 giây, theo chuẩn QRTi của MySql) và chính xác (đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi truy/xuất, đảm bảo hiển thị đầy đủ các dữ liệu chứa từ khóa khi tìm kiếm). Các đặc tính của phần mềm tương đương với các phần mềm đang được các bảo tàng lớn trên thế giới sử dụng.

Ảnh nổi bật đề tài
1632382723588-107. pham hong thai.png