BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 
Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Quyền Trưởng ban: PGS. TS. NCVCC. Đặng Xuân Phong

Phó Trưởng ban: CVC. Phan Thu Hà
                             ThS. Phùng Ngọc Tuấn Anh
                             TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh

Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Tài chính
Quyết định số 20/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Tầng 6, Toà nhà Điều hành Viện Hàn lâm KHCNVN, 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3791.6482
Fax: (+84)(24) 3756.2765
Email:khtc@vast.vn
Website: http://www.vast.gov.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Quyền Trưởng ban: PGS.TS. NCVCC. Đặng Xuân Phong
Phó Trưởng ban:
CVC. Phan Thu Hà
  ThS. Phùng Ngọc Tuấn Anh
  TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng: Ban Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN thống nhất quản lý về công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính của Viện Hàn lâm KHCNVN theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng và trình Chủ tịch Viện phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện trình Chủ tịch Viện phê duyệt.

c)Tham mưu giúp Chủ tịch Viện quản lý và hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm của Viện.

d) Giúp Chủ tịch Viện trong việc chủ trì thẩm định tài chính và phối hợp với Ban HTQT trong việc tổ chức và hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định nội dung, đánh giá và nghiệm thu đối với các đề tài, dự án hợp tác KHCN cấp Viện với nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện.

đ) Giúp Chủ tịch Viện trong việc chủ trì thẩm định tài chính và phối hợp với Ban ƯD&TKCN trong việc tổ chức và hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định nội dung, đánh giá và nghiệm thu đối với các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng và triển khai công nghệ theo quy dịnh của Nhà nước và của Viện.

e) Tham mưu giúp chủ tịch Viện trong việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước, các nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ điều tra cơ bản và quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ khác do Viện chủ trì thực hiện.

g) Giúp Chủ tịch Viện trong việc thực hiện quyền chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Viện theo quy định của Nhà nước.

h) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong công tác quản lý ngân sách, kinh phí:
- Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Viện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; xem xét, kiểm tra, xử lý và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Viện; bảo vệ dự toán ngân sách hàng năm của Viện với các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định của Nhà nước.
- Căn cứ kết quả thẩm định của các Bộ, ngành có liên quan đối với phương án phân bổ ngân sách cho các dự án, các đơn vị dự toán, trình Chủ tịch Viện ký quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách  Nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc Viện để triển khai thực hiện trong năm kế hoạch.
- Trình Chủ tịch Viện điều chỉnh dự toán ngân sách đã được phân bổ và giao dự toán bổ sung cho các đơn vị dự toán thuộc Viện theo quy dịnh của Nhà nước.
- Tổ chức thẩm định, kiểm tra và trình Chủ tịch Viện phê duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Viện; tổng hợp, lập quyết toán ngân sách của Viện gửi các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của Nhà nước.
- Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc thực hiện quản lý vốn, kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước giao cho Viện, bao gồm: kinh phí chi thường xuyên (kinh phí chi quản lý Nhà nước, chi sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo, các dự án, các chương trình, đề án); vốn đầu tư phát triển (vốn đầu tư phát triển cho ngành, lĩnh vực, vốn đầu tư xây dựng cơ bản); vốn vay nợ, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và các nguồn vốn, nguồn kinh phí khác.
- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị dự toán thuộc Viện phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kinh phí, ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác cho hoạt động thường xuyên của các đơn vị và của Viện.
- Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc thẩm định việc sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn đối ứng của nhà nước cấp cho hoạt động của các dự án vốn vay, viện trợ do cac đơn vị dự toán thuộc Viện thực hiện theo quy định của Nhà nước.
- Trình Chủ tịch Viện quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị dự toán không chấp hành quy định của Nhà nước về lập và chấp hành quyết toán ngân sách; xuất toán và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã chi sai chế độ, chính sách Nhà nước đã quy định.

i) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc quản lý và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ gồm các nhiệm vụ: xây dựng cơ bản, tăng cường cơ sở trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở làm việc trong toàn Viện và quản lý đất đai, công sản, tài sản, cơ sở, trang thiết bị, vật tư thuộc sở hữu của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.

k) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Viện về công tác kế hoạch và tài chính.

l) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc kiểm tra, tham gia kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tốt cáo theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Kế hoạch – Tài chính.

m) Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Kế hoạch – Tài chính theo quy định của Nhà nước và của Viện.

n) Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Kế hoạch – Tài chính theo quy định của Nhà nước và của Viện.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 16 người

- Số biên chế: 14
- Số hợp đồng dài hạn: 02
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 01
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 05
- Thạc sỹ: 02
- Cử nhân: 09
- Khác:

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
  • Tổ chức thẩm định, nghiệm thu các đề tài thuộc các hướng ưu tiên, đề tài độc lập, nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao, đề tài ủy quyền cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
  • Quản lý các dự án xây dựng cơ bản.
  • Quản lý các dự án Tăng cường trang thiết bị.
  • Giao chỉ tiêu, duyệt quyết toán tới các đơn vị trực thuộc.
  • Hướng dẫn kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm, tổng hợp kế hoạch trình Chủ tịch Viện phê duyệt và báo cáo các Bộ, ngành liên quan.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
  • Năm 2009: Cờ thi đua cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN);
  • Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban KHTC
  • Năm 2011: Cờ thi đua cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN);
  • Năm 2012: Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN) cho tập thể Ban KHTC.
  • Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Ban KHTC.
 
 
PGS. TS. Phan Ngọc Minh