BAN KIỂM TRA

 
Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy
Phó Trưởng ban: CVC. Đào Anh Khiêm

Số Quyết định 1400/QĐ-KHCNVN ngày 27/10/2011
Người ký: GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch viện KHCNVN

images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3756.2798
Fax: (+84)(24) 3791.2034
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy
Phó Trưởng ban: CVC. Đào Anh Khiêm
   
   
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG:

Ban Kiểm tra có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NHIỆM VỤ:

 1. Xây dựng và trình Chủ tịch Viện chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Ban Kiểm tra; trình Chủ tịch Viện kế hoạch công tác đột xuất, các báo cáo và văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.
 2. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước và của Viện đối với các đơn vị trực thuộc.
 3. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nhà nước.
 4. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nhà nước khi được Chủ tịch Viện giao.
 5. Hướng dẫn và giám sát các đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình trình Chủ tịch Viện.
 6. Hướng dẫn và cung cấp các tài liệu liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phối hợp với Công đoàn Viện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
 7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Viện. Phát hiện và kiến nghị Chủ tịch Viện những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định quản lý của Viện và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị.
 8. Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Kiểm tra theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 9. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Kiểm tra theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Viện.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
 
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 07 người

- Số biên chế: 07
- Tiến sỹ: 1
- Thạc sỹ: 04
- Cử nhân: 02
- Khác:0

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Kiểm tra, giám sát, tư vấn, giải quyết và hướng dẫn các đơn vị trong việc xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 • Tiếp nhận, xử lý đơn thư về khiếu nại, tố cáo.
 • Là đầu mối tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Viện Hàn lâm trong công tác phòng chống tham nhũng.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Thực hiện kiểm tra định kỳ các đơn vị trực thuộc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công việc về giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Vận hành và sử dụng thành thạo hệ thống phầm mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 • Được Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm chỉ đạo nên các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được Ban Kiểm tra xem xét giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý đúng quy định của pháp luật.