TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN

 
Trụ sở: Nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: GS.TS. Phan Ngọc Minh (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiêm nhiệm)

Phó Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Ngô Văn Thanh
                          ThS. CVC. Phạm Thanh Mai

Anh 1
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37916937
Fax: 024.37916938
Email: vanthu@cic.vast.vn
Website: www.cic.vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc:
GS.TS. Phan Ngọc Minh
Phó Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Ngô Văn Thanh
  ThS. CVC. Phạm Thanh Mai
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hồng Quang
- Phó Chủ tịch: PGS.TSKH. Phạm Huy Điển
- Thư ký: TS. Phạm Hồng Công
- Ủy viên: GS.TS. Đặng Quang Á, PGS.TS. Ngô Văn Thanh, ThS. Trần Văn Sinh, ThS. Nguyễn Thị Hoan
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là  Viện Hàn lâm) và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; quản lý, điều hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm (www.vast.gov.vn); bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn máy tính, an toàn mạng của Viện Hàn lâm;

- Là đơn vị có thu, hoạt động công nghệ cao, nghiên cứu và triển khai dự án, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tính toán khoa học trong toàn Viện Hàn lâm, cụ thể:

a) Xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, Cổng thông tin điện tử, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của Viện Hàn lâm (www.vast.gov.vn), cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

b) Cung cấp các dịch vụ trực tuyến của Viện Hàn lâm; quản lý, quy hoạch, phân bổ và cấp phát các tài nguyên trên mạng máy tính và máy tính hiệu năng cao phục vụ tính toán khoa học do Trung tâm được giao quản lý; đảm bảo việc kết nối mạng của Viện Hàn lâm với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước theo quy định của Nhà nước;

c) Nghiên cứu, phát triển các phần mềm dùng chung phục vụ cho việc tin học hóa hoạt động quản lý của Viện Hàn lâm; hướng dẫn, chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình và các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, vận hành các trang/cổng thông tin điện tử trong các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;

d) Triển khai các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính, tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng; là đơn vị đầu mối của Viện Hàn lâm cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng;

đ) Tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao. Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phần mềm, các hệ thống nhúng và các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa;

e) Tư vấn và thực hiện các dự án xây dựng công trình, dự án ứng dụng công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan đến công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, xây dựng công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, thẩm tra, thẩm định, giám sát kỹ thuật.

g) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

 nghiệp vụ về công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng;
- Tư vấn, thực hiện đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án ĐTXDCT có liên quan đến công nghệ thông tin, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công.
- Tư vấn, thực hiện đầu tư ứng dụng CNTT và các dịch vụ công nghệ thông tin khác có liên quan gồm các hoạt động: Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; khảo sát, lập, quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, thẩm định thiết kế; soạn thảo hồ sơ mời thầu; giám sát; lựa chọn nhà thầu.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 1. Phòng Hạ tầng Công nghệ thông tin
 2. Phòng Công nghệ phần mềm
 3. Phòng Nội dung thông tin số
 4. Phòng Công nghệ tính toán và ứng dụng
 5. Phòng Công nghệ bảo mật
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
 1. Phòng Quản lý Tổng hợp
 
   
 
Tổng số CBVC: 21 người

• Giáo sư: 01
• Phó Giáo sư: 01
• Tiến sĩ khoa học: 02
• Tiến sĩ: 04
• Thạc sĩ: 01
• Cử nhân, Kỹ sư: 12
• Số biên chế: 11
• Số hợp đồng: 10
• Khác: 2

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mạng lưới truyền thông;
 • Triển khai các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính, dịch vụ hành chính điện tử cũng như tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng;
 • Quản lý kỹ thuật, điều hành và duy trì hoạt động của cổng trang thông tin điện tử của Viện;
 • Quản lý, khai thác hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ nhu cầu tính toán khoa học trong Viện và hợp tác quốc tế; phát triển tính toán mạng lưới theo phân công của Chủ tịch Viện;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thu nhập dữ liệu, lưu trữ, xử lý thông tin dữ liệu số chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực công nghệ mạng lưới, giải pháp tích hợp dữ liệu, phần mềm, công nghệ máy chủ hiệu năng cao phục vụ cơ sở dữ liệu trên mạng,..

 Phòng Nội dung thông tin số

Là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban biên tập, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành và quản lý toàn diện Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm (Trang TTĐT) ; Thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nội dung số cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm. 

a. Đảm bảo vận hành Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm:

 • Lựa chọn, biên tập tin bài và trình  Ban Biên tập phê duyệt.
 • Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong trường hợp cần thiết thì trao đổi với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin.
 • Liên hệ với tổ chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn để làm rõ thông tin có liên quan trong trường hợp thông tin đó do tổ chức, cá nhân ở tổ chức khác cung cấp.
 • Phân loại tin bài, biên tập, cập nhật kịp thời và chịu trách nhiệm về thông  tin được đăng tải trên Trang TTĐT.
 • Quản lý và tổ chức cập nhật nội dung của Trang TTĐT theo chỉ đạo của Ban Biên tập.
 • Yêu cầu các đơn vị, cá nhân trực thuộc Viện Hàn lâm cung cấp thông tin về hoạt động khoa học công nghệ để có tin tức cập nhật hàng ngày đăng lên Trang TTĐT.
 • Tham gia các sự kiện do Lãnh đạo Viện chủ trì để thu thập thông tin, bài viết cập nhật đăng lên Trang TTĐT.
 • Là đầu mối tiếp nhận các văn bản, tin, bài viết liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân gửi đăng lên Trang TTĐT.
 • Là đầu mối tiếp nhận và chuyển đến các đơn vị có liên quan câu hỏi của độc giả và các tổ chức gửi đến Trang TTĐT.
 • Phối hợp với Ban Biên tập xây dựng kế hoạch hàng năm về những mảng thông tin cần đăng tải trên Trang TTĐT.
 • Đề xuất mua sắm, sửa chữa thường xuyên các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác vận hành Trang TTĐT.
 • Lập dự toán, thanh quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm cho công tác vận hành Trang TTĐT.

   b. Cung cấp các dịch vụ và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực nội dung thông tin số:

 • Thiết kế, xây dựng Trang TTĐT.
 • Cung cấp dịch vụ thu thập, biên soạn nội dung, số hoá thành dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác truyền thông và lưu trữ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.

Phòng Công nghệ tính toán

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Trực tiếp quản lý và vận hành Trung tâm Tính toán hiệu năng cao của Viện Hàn lâm.
 • Thực hiện các đề tài, đề án, dự án… về Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm triển khai ứng dụng, chia sẻ tài nguyên tính toán phục vụ nghiên cứu khoa học và tính toán các bài toán lớn của quốc gia.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật liên quan đến Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Hỗ trợ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học và nghiên cứu triển khai các công nghệ mới liên quan đến Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao trong toàn Viện Hàn lâm, trong và ngoài nước.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.

Phòng Công nghệ bảo mật

Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ bảo mật.

 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật liên quan đến Công nghệ bảo mật.
 • Triển khai các đề tài, đề án, dự án… về Công nghệ bảo mật.
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ bảo mật phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn thông tin số.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.

Phòng Công nghệ phần mềm

 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
 • Hợp tác liên doanh, liên kết để sản xuất gia công các sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, chạy thử phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.

Phòng Hạ tầng Công nghệ thông tin

Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và hệ thống bảo mật các dịch vụ, ứng dụng dùng chung trong toàn Viện Hàn lâm; hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

 • Quản lý theo dõi đường truyền Internet. Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho các đơn vị trong khuôn viên khu công nghệ cao 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ phục vụ cho hoạt động của hệ thống ứng dụng dùng chung: cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử và các ứng dụng phục vụ quản lý của Viện Hàn lâm.
 • Xây dựng và quản trị Bảng tin điện tử màn hình lớn bằng công nghệ tính toán song song
 • Đảm bảo và triển khai các dịch vụ: Kaspersky, Email, Web, Video Conferencing, Cổng thông tin, Lưu trữ và tích hợp dữ liệu cho Lãnh đạo Viện, các tổ chức giúp việc Chủ tịch Viện.
 • Xây dựng, phát triển, lập quy hoạch và quản lý hệ thống mạng nội bộ và mạng diện rộng (VAST Campus) truyền dẫn tốc độ cao trong khuôn viên khu công nghệ cao. Theo dõi tổng thể của hoạt động Trung tâm mạng thông qua hệ thống phần mềm giám sát (Cacti, Nagios, Ntop)
 • Đảm bảo vận hành dịch vụ mạng Viện Hàn lâm (VAST NET): cung cấp các dịch vụ DHCP, địa chỉ IP tĩnh, hệ thống giám sát máy chủ và thiết bị mạng, hệ thống quản lý cán bộ, thư điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nội dung số cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
 • Bảo trì, sữa chữa các thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm, khắc phục các lỗi bảo mật, phòng chống các cuộc tấn công mạng, virus, thư rác… của Trung tâm Tích hợp dữ liệu và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện.
 • Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các đề án, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt, chạy thử, tích hợp hệ thống; dịch vụ kỹ thuật về mạng và truyền thông; sửa chữa, bảo trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.
 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Tin học và Tính toán đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động ứng dụng CNTT của Viện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nổi bật là:

- Với chức năng là đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện về ứng dụng CNTT của Viện KHCNVN, Trung tâm Tin học và TÍnh toán đang xây dựng Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Viện; Quy chế Quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Viện trình Chủ tịch Viện xem xét và ban hành.
- TTTHTT đang thực hiện việc đánh giá hiện trạng website trên mạng Internet và hệ thống máy tính của Lãnh đạo Viện và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và có những khuyến cáo, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án kiện toàn website theo đúng quy định hiện hành.

a) Các hướng nghiên cứu đang triển khai tại Trung tâm Tin học và Tính toán

- Các Hệ thống nhúng với các ứng dụng trong CNTT và Tự động hóa;
- Các giải pháp Toán – Tin học ứng dụng trong Công nghệ và Quản lý;
- Các hệ thống mô phỏng, tính toán chuyên dùng;
- Các phương pháp Toán học trong công nghệ mã hoá thông tin hiện đại;
- Các phương pháp toán học trong xử lý tín hiệu hình ảnh và âm thanh;
- Công nghệ khai thác tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên;
- Các giải pháp tính toán song song hiệu năng cao trên hệ thống bó máy tính. Kể từ khi thành lập, TTTHTT đã quản lý và vận hành tốt hệ thống tính toán hiệu năng cao, giải được các bài toán mang tính thời sự như tính toán số liệu khí tượng thủy văn trong dự báo thời tiết (Đề tài Nghị định thư Việt Nam – Hoa Kỳ). Trong những năm tới, TTTHTT đang xây dựng kế hoạch phát triển một trung tâm tính toán khoa học quy mô lớn để giải quyết các bài toán khoa học mang tầm quốc gia như trong lĩnh vực thăm dò dầu khí, nghiên cứu sóng thần, nghiên cứu động đất...

Song song với các công trình nghiên cứu mang tính học thuật được công bố trên các tạp trí khoa học trong và ngoài nước về các lĩnh vực nêu trên, các cán bộ trong Trung tâm còn đẩy mạnh công tác phát triển và thiết lập các sản phẩm có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn. Trong số các sản phẩm đang được triển khai hoạt động nghiệp vụ hiện nay có thể kể tới:

- CSDL thông tin an toàn theo mô hình phân tán và phân quyền truy cập nhiều mức trên môi trường mạng diện rộng với công nghệ bảo mật tiên tiến;
- Các Hệ thống quản lý tài liệu nghiệp vụ (cho Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, cho Viện Tư liệu phim Việt Nam, cho Bộ Nội Vụ (theo đặt hàng của Trung tâm đào tạo và chuyện giao Công nghệ, Viện KH&CN Việt Nam), cho Ban KHTC (Viện KHCNVN),…
- Phần mềm nhận dạng và chấm điểm phiếu thi trắc nghiệm và máy chủ hỗ trợ công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo;
- Hệ thống Phần mềm nhận dạng và sửa lỗi, phục chế tư liệu điện ảnh;
- Các hệ thống điều khiển giao thông thông minh;
- Các hệ thống xử lý hình ảnh, nhận dạng tự động cho mạng lưới camera kỹ thuật số;
- Hệ thống mã nguồn mở Linux và các ứng dụng chuyên ngành,…
- Nghiên cứu triển khai ứng dụng chương trình chấm điểm thi trắc nghiệm tự động.
- Hệ Phần mềm Ký điện tử và Mã hóa văn bản.

b) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Viện KHCNVN

- Đề tài cấp Nhà nước:
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát video và điều khiển từ xa trên cơ sở công nghệ cao có sử dụng Linux (Đề tài thuộc chương trình KC03/06-10).
 • Ứng dụng tính toán hiệu năng cao áp dụng trong dự báo thời tiết (Đề tài nghị định thư hợp tác khoa học Việt Nam – Hoa Kỳ.
 • Xây dựng cấu trúc hệ thống giao thông thông minh và các quy chuẩn công nghệ thông tin, truyền thông, điều khiển áp dụng trong hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam (Đề tài thuộc chương trình KC01/11-15).
- Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm ô tô điện hai bánh tự cân bằng.
 • Phát triển công cụ phục hồi chất lượng tài liệu điện ảnh.
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ chữ ký số trong các hoạt động hành chính tại Viện KHCNVN.
c) Hướng hoạt động cần triển khai trong tương lai gần: Phát triển công nghệ tính toán hiệu năng cao
 • Trung tâm Tin học và Tính toán, vốn được phát triển từ Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao của Viện KHCNVN (được đặt tại Viện Toán học), đã từng nổi lên như một điểm sáng với thành công trong việc triển khai Tính toán dự báo khí tượng thủy văn theo mô hình số trị trên cụm máy tính song song do chính Trung tâm thiết lập.
 • Theo nhiệm vụ được Chủ tịch Viện giao, TTTHTT chủ trì nhóm nghiên cứu tính toán khoa học thực hiện công việc nghiên cứu, xây dựng và vận hành Trung tâm Tính toán khoa học hiệu năng cao. Trung tâm này sẽ phục vụ giải các bài toán khoa học lớn như đã trình bày ở trên khi phân tích thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT tại Viện KHCNVN.
 • Đây sẽ là bước đột phá lớn về ứng dụng CNTT vào công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm nói riêng và toàn Viện nói chung. Và đây cũng là nhu cầu cấp thiết đòi hỏi TTTHTT phải được nâng cấp thành một đơn vị lớn hơn về quy mô tổ chức cũng như về chức năng nhiệm vụ.
   
 website: http://cic.vast.ac.vn/
 
 Anh 2