Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 165/QĐ-VHL 20/02/2020
2
Công khai dự toán ngân sách 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)
2019 2073/QĐ-VHL 29/11/2019
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2019
2019 201/QĐ-VHL 20/02/2019
4
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 11 năm 2018)
2018 2053/QĐ-VHL 21/11/2018
5
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018)
2018 1920/QĐ-VHL 31/10/2018
6
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 6 năm 2018)
2018 1395/QĐ-VHL 25/07/2018
7
Công khai dự toán ngân sách 2018 (kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế 2)
2018 1186/QĐ-VHL 21/06/2018
8
Công khai dự toán ngân sách 2018 (kinh phí vốn vay nước ngoài)
2018 616/QĐ-VHL 17/04/2018
9
Công khai dự toán ngân sách 2018 (kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế)
2018 533/QĐ-VHL 09/04/2018
10
Công khai dự toán ngân sách 2018 (chương trình KHCN Vũ Trụ 2016-2020)
2018 477/QĐ-VHL 30/03/2018
11
Kinh phí các nhiệm vụ thuộc chương trình KHCN Vũ trụ
2017 2439/QĐ-VHL 24/11/2017
12
Kinh phí viện trợ dành cho đào tạo học sinh Lào, Campuchia năm 2017
2017 2349/QĐ-VHL 13/11/2017
13
Bổ sung kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm 2017
2017 2265/QĐ-VHL 30/10/2017
14
Công khai dự toán ngân sách 2017 (bổ sung kinh phí tháng 10)
2017 2202/QĐ-VHL 18/10/2017