Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

04/02/2021
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp; Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ngày 26/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đại hội tiến hành từ ngày 26/1 đến 2/2/2021, có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và một nội dung quan trọng là Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chiều 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội (Ảnh: http.//baochinhphu.vn)

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đảng ủy, Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin được chúc mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Nga - Trung tâm Thông tin - Tư liệu
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan