Bản tin hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/02/2017 đến 19/3/2017

24/03/2017

bantinso69

so69

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan