Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/01/2015 đến 01/02/2015

02/02/2015

bantinso19

so19

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan